Swim.by


European Masters, European Masters Tour, European Masters Swimming

European Running Tour, Running, European Running

European Triathlon Tour, European Triathlon Calendar

Triathlon IRONMAN 70.3 Gdynia 2019, Triathlon Ironman, IRONMAN Gdynia 2019, Swim.by

 
Jelenia Góra stolica Karkonosze, Polska. Еленя-Гура столица Карконоше, Польша.

Andrzej Waszkewicz Jelenia Góra, Еленя-Гура

Założenie miasta polska tradycja przypisuje Bolesławowi III Krzywoustemu w latach 1108-1112. |
Основание города польская легенда приписывает Болеславу III Кривоустому в 1108-1112 годах.

Nazwa miasta wielokrotnie zmieniała się w źródłach historycznych. Niemieckojęzyczna nazwa Hirschberg, zapisywana odmiennie na przebiegu wieków (np. Hyrzberc 1281 r., Hyrspergk 1305 r., Hirssbergk 1355 r., Hirsberg 1521 r.). Po wcieleniu tutejszych ziem do Polski w 1945 roku, miastu została nadana nazwa Jelenia Góra – bowiem Jelenia Góra pisana także łącznie istniała w języku polskim przed 1945 rokiem. W XVI i XVII w. pojawia się łacińskie określenie Mons Cervi, Cervimontia, Mons Cervinus, Cervigera.
Polską nazwę Jelenia Góra oraz Hyrszberg w książce “Krótki rys jeografii Szląska dla nauki początkowej” wydanej w Głogówku w 1847 wymienił śląski pisarz Józef Lompa.

Название города многократно изменялось в исторических материалах. Немецко язычное название Hirschberg («Хиршберг») записывалось с незначительными изменениями на протяжении многих веков. Лишь после присоединения здешних земель к Польше в 1945 году, городу присвоено настоящее название Jelenia Góra («Еленя-Гура»).
В XVI – XVII веках существовало и латинское название города – «Mons Cervinus» или «Cervigera».

Andrzej Waszkewicz Jelenia Góra, Еленя-Гура


Следует отметить, что абсолютно все названия этого города, на разных языках: немецком, польском, чешском, латинском, на протяжении многих столетий дословно означали словосочетание «Оленья Гора». Просто в связи с естественной трансформацией и развитием языков, а также попаданием данной территории под управление определённого государства, происходила историческая смена произношения имени города.

Jelenia Góra, Еленя-Гура фото


Miasto położone w północnej części Kotliny Jeleniogórskiej. Od zachodu otaczają miasto Góry Izerskie i Pogórze Izerskie, od północy Góry Kaczawskie, od wschodu Rudawy Janowickie, a od południa Karkonosze. Centrum miasta znajduje się ok. 1 km na wschód od zbiegu rzeki Bóbr i rzeki Kamiennej.

Город расположен в северной части Котловины Еленегурской. С запада город окружают Изерские горы, с севера горы Качавские, с востока Рудавы Яновицкие (Рудные горы), а с юга – Карконоше (Западные Судеты). Центр города находится около 1 км на восток от слияния реки Бобр и реки Каменной.

rzeka Bobr Jelenia Góra, река Бобр Еленя-Гура


Jelenia Góra (niem. Hirschberg) – miasto na prawach powiatu w południowo-zachodniej Polsce, w województwie dolnośląskim. Miasto jest również siedzibą powiatu jeleniogórskiego, Zarządu Karkonoskiego Parku Narodowego oraz polską stolicą Euroregionu Nysa.

Еленя-Гура – город в Польше, входит в Нижнесилезское воеводство. Город также имеет статус городского повята, тут находится Правление Национального Карконошского Парка и польская столица Еврорегиона Ныса.

Jelenia Góra Polska, Еленя-Гура Польша, Hirschberg Polen

Jelenia Góra Polska, Еленя-Гура Польша, Hirschberg Polen

Jelenia Góra Karkonosze, Еленя-Гура Карконоше


Hirschberg historyczne miasto na Dolnym Śląsku. Jelenia Góra była stolicą województwa jeleniogórskiego w latach 1975-1998. Jelenia Góra liczy 83 tys. mieszkańców, przez co jest czwartym co do wielkości (po Wrocławiu, Wałbrzychu i Legnicy) miastem w województwie dolnośląskim.

Хиршберг исторический город в Нижней Силезии.
В данный момент Еленя-Гура насчитывает около 83 тыс. жителей, являясь четвёртым городом по величине населения (после Вроцлава, Валбжиха и Легницы) в Нижнесилезском воеводстве.

Jelenia Góra Andrzej Waszkewicz Poland

Еленя Гура пиво Польши, польское пиво


W czasie II wojny światowej miasto nie doznało żadnych zniszczeń i zostało zajęte przez wojska radzieckie dopiero po kapitulacji Niemiec. 8 maja 1945 r. z miasta uciekł dotychczasowy burmistrz, a następnego dnia powołano nowe władze miejskie (z udziałem komunistów) wraz z nowym burmistrzem. Tego samego dnia do miasta wkroczyły oddziały Armii Czerwonej. Jelenia Góra została pod dzisiejszą nazwą przyłączona do Polski.

В время II Мировой войны город не потерпел никаких разрушений и был занят советскими войсками, когда Германия капитулировала. 8 мая 1945 года из города убежал прежний бурмистр, а уже на следующий день в Еленей-Гуре установилась новая власть во главе с коммунистами и их бурмистром. В тот самый день в город вступили и различные отделы Красной Армии. Город с окрестностями окончательно был передан Польше по Потсдамскому соглашению (1945 года).

Еленя Гура centrum miasta центр города


Ludność uległa przymusowemu wysiedleniu do Niemiec (bo ludność do 1945 było etnicznymi Niemcami). Na jej miejsce przybywali polscy przesiedleńcy.
Przesiedleńcy byli nie tylko z Polski, ale i Ukrainy. Oni z zadowoleniem zajmowali wolne lepsze historyczne budowli miasta, komfortowe mieszkania.

Население подлежало принудительному выселению в Германию (ибо население до 1945 года было этническими немцами). На их место прибывали переселенцы.
Переселенцы были не только с Польши, но и Украины. Они с удовольствием занимали свободные лучшие исторические здания города, комфортные квартиры.

Jelenia Góra mieszkania

Еленя Гура квартиры в Польше


Śródmieście jest bardzo piękne. Zabudowie ok. 500 lat.

Центр города очень красивый. Застройке около 500 лет.

Еленя Гура достопримечательности atrakcje zabytki


Jelenia Góra Plac Ratuszowy / Еленя Гура Ратушная площадь

Jelenia Góra Plac Ratuszowy, Ратушная площадь Andrzej Waszkewicz


Ulicy miasta / Улицы города

Jelenia Góra ulicy Andrzej Waszkewicz Polska Польша


Średniowieczne krzyże w ścianach cerkwi / Средневековые кресты в стенах Храма

Jelenia Góra zabytki atrakcje


Jelenia Góra Cieplice, Plac Piastowski / Еленя Гура Цеплице, Пястовская площадь

Jelenia Góra Cieplice, Plac Piastowski


Zabytki komunistów, upomnienie o przeszłości XX stulecia / Наследие коммунистов, напоминание о прошлом ХХ века..

Jelenia Góra, Zabytki komunistów Polski


Piękne nowoczesne domy / Красивые современные дома

Nieruchomosci Polski, недвижимость в Польше


20 minut - i wy już w Czechach, 30 minut - i w Niemczach / 20 минут - и вы уже в Чехии, 30 минут - и в Германии

Jelenia Góra autobus


W mieście działa ponad 12 000 podmiotów gospodarczych, z czego ponad 200 z udziałem kapitału zagranicznego.

В городе работает 12 000 индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, 200 из которых с участие иностранного капитала. Согласитесь, когда каждый 7-й житель является предпринимателем или владельцем собственной фирмы – это очень высокий показатель бизнес-активности населения.

Biznes Polski, бизнес в Польше


Piłka ręczna, zespól Jelenia Góra / Гандбольная команда Еленя Гура

Piłka ręczna, zespól Jelenia Góra, гандбол Польша


W Jeleniej Górze jest bardzo rozwinięte kolarstwo, tu najlepsze kolarskie trasy w Polsce.
Corocznie startuje wyścig «Karkonoski Klasyk», górskie etapy Tour de Pologne.

В Еленей Гуре очень развит велоспорт, тут лучшие велосипедные трассы в Польше.
Ежегодно проходит велогонка «Карконошская Классика» и горные этапы велосипедной многодневки
Tour de Pologne (Тур Польши).

Tour de Pologne, велогонка Тур Польши


W mieście wszystko stworzono dla amatorów roweru / В городе всё создано для любителей велосипеда

Jelenia Góra trasy rower велотрассы Польша


Lubię pływanie i bieg w Jeleniej Górze / А я люблю плавание и бег в Еленей-Гуре

Andrzej Waszkewicz pływanie bieg Jelenia Góra


W Jeleniej Górze są kilku nocnych klubów. Znaleźć ich ciężko. Jeden prosto pod ścianami kościoła, a inny jest zamaskowany pod garaż. Nie lubię nocne życie, lecz do tych miejsc lepiej w ogóle nie chodzić. Takiego strasznego serwu nie w jednym kraju nie widziałem. Kontyngent “specyficzny”.

В Jeleniej Górze есть несколько ночных клубов. Найти их трудно. Один прямо под стенами костёла, а другой замаскирован под гараж. Я не люблю ночную жизнь, но в эти места лучше вообще не ходить. Такого страшного сервиса я не в одной стране не видел. Контингент “специфический”.

Klub nocny street 23 Jelenia Góra

Klub Atrapa Jelenia Góra


Bilety kosztują ~ 2,5 euro..
Ceny na napoje w barze są niskie. Jednak wybór - wódka, piwo… Powtórzę się, tu specyficzna młodzież i prowincja Polski. Prawdziwe kluby - to Warszawa, Kraków, Poznań.

Билеты для входа в клубы стоят всего ~ 2,5 euro..
Цены на напитки в баре низкие. Однако выбор - водка, пиво… Повторюсь, тут специфическая молодёжь и провинция Польши. Настоящие клубы - это Варшава, Краков, Познань.

Klub Atrapa, klub Stree 23 Jelenia Góra


W nocy lepiej zrobić dobre foto - architektura jest świetna.
Miasto bardzo piękne, podświetlanie fantastyczne!

В ночи лучше сделать хорошие фото - архитектура замечательная.
Город очень красивый, подсветка фантастическая!

Путеводитель Польша достопримечательности Andrzej Waszkewicz

Путеводитель Польша достопримечательности Andrzej Waszkewicz

Рождество Новый год в Польше

Рождество Новый год в Польше


© Andrzej Waszkewicz, Swim.by   © Copyright. Все права защищены.


Andrzej Waszkewicz, Swim.by


Вам будет интересно:

Замок Болькув, Польша
Andrzej Waszkewicz Замок Болькув, Польша Poland

Замок Хойник, Польша
Andrzej Waszkewicz Замок Хойник, Польша Poland

 

Winter Swimming World Championships 2020, Winter Swimming World Championships Bled Slovenia 2020

Riga Amber Cup 2020, Masters Swimming

Lodz Marathon 2019, Maraton Łódź 2019

Białystok Half Marathon 2019, Białystok Półmaraton 2019

IRONSTAR, Ironstar Triathlon Russia, IRONSTAR TRIATHLON Series Russia 2019

Trailrun World Masters Saalbach 2019

Susz Triathlon 2019, Ironman Triathlon Susz, Sprint Triathlon Susz, Aquathlon Susz, Triathlon Susz 2019

Challenge Prague 2019, Challenge Prague Triathlon 2019

Masters Cycling